top of page
Logo 1 white.png

Wijngaard Liemau

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

Wijngaard Liemau

Solleweg 4, 3390 Houwaart

E-mail: info@liemau.be

Tel: 0494 85 11 94

BTW BE 0734 856 954

RPR afdeling Leuven


ARTIKEL 1: Algemene Bepalingen

De Algemene Voorwaarden zoals hieronder omschreven zijn van toepassing op elk product, elke bestelling die geplaatst wordt op de webshop van Wijngaard Liemau en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden (algemene voorwaarden). De verkoopsvoorwaarden voor de webshop van Wijngaard Liemau kan u terug vinden op de website van Wijngaard Liemau als ook bij elke bestelling via de webshop zelf.

 

ARTIKEL 2: Productinformatie

Het product staat met al zijn kenmerken zo nauwkeurig mogelijk omschreven op onze webshop (foto, productinfo, prijs, …). Wijngaard Liemau is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte info en adviezen of eventuele zet- en drukfouten op de website.  Jaartallen van de wijnen veranderen in de loop van het jaar zonder voorafgaandelijke verwittiging. Alle flessen hebben een inhoud van 75 cl. De producten van Wijngaard Liemau voldoen aan de norm en mogen online verkocht worden.

 

ARTIKEL 3: De Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en steeds inclusief BTW. en accijnzen. De verzendingskosten worden apart vermeld bij de bestelling.  Per verzending zal er een verwerkingskost aangerekend worden van €4,00. 

Prijzen kunnen in de loop van het jaar veranderen zonder voorafgaandelijke verwittiging.  Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

 

ARTIKEL 4: Online Aankoop en Betaling

De overeenkomst tussen de consument en Wijngaard Liemau komt tot stand op het moment van aanvaarding van het product en de daarbij gestelde voorwaarden.  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.


Wijngaard Liemau behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

 

De consument heeft de keuze tussen volgende betaalmethodes:

  • PayPal

  • Bancontact

  • Handmatige overschrijving


Wijngaard Liemau bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.  Wijngaard Liemau blijft als verkoper eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.  Van zodra Wijngaard Liemau de betaling heeft ontvangen zal de levering opgestart worden.  Gelieve bij een handmatige overschrijving het bestelnummer te vermelden bij overschrijving. Dit bestelnummer kan je terugvinden in de bevestigingsmail van Wijngaard Liemau.  De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in het Nederlands.

 

ARTIKEL 5: Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Wijngaard Liemau geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wijngaard Liemau niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Wijngaard Liemau heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wijngaard Liemau haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Wijngaard Liemau opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wijngaard Liemau niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


ARTIKEL 6: Klachtenbehandeling

Bij eventuele klachten zoeken we graag met u naar een passende oplossing. U kunt hiervoor contact opnemen met info@liemau.be. Wijngaard Liemau zal ingediende klachten binnen een termijn van 7 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoorden.

 

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst levering gemeld te worden aan Wijngaard Liemau info@liemau.be. In geval de klacht gegrond bevonden wordt door Wijngaard Liemau zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het omruilen van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.


ARTIKEL 7: Toepasselijk recht - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.  In geval van betwistingen staat het de consument vrij zich te wenden tot het Europese ODR-platform via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Verzenden en retourneren

ARTIKEL 8: Levering en Levertijden

Wijngaard Liemau voorziet enkel leveringen binnen België.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Wijngaard Liemau kenbaar heeft gemaakt OF het adres van het postpunt in je buurt afhankelijk van de keuze van de consument op onze webshop.  Uw bestelling wordt ofwel door Wijngaard Liemau geleverd ofwel door een transportmaatschappij. Normaal gezien worden de bestellingen binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de betaling geleverd.  
De door Wijngaard Liemau opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling en betaling.  Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal er worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.  Vanaf het moment dat de bestelling afgeleverd is gaat de verantwoordelijkheid over naar de koper.  Elke bestelling kan ook afgehaald worden bij Wijngaard Liemau, op afspraak. Afhaaladres: Solleweg 4, 3390 Houwaart.


Levering door transportmaatschappij gebeurt door Bpost. Voor meer info over onze logistieke partner gelieve ons te contacteren.  

Je kan op onze webshop i.k.v. de levering een keuze maken tussen:

  • Levering bij een postpunt in je buurt

OF

  • Thuislevering

 

De leverings-of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.  Per verzending zal er een verwerkingskost aangerekend worden van €1,50.

ARTIKEL 9: Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De consument dient Wijngaard Liemau via mail info@liemau.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De consument kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping maar dit is niet verplicht.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, binnen de 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Wijngaard Liemau heeft medegedeeld.

 

Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.  De producten dienen worden teruggestuurd aan Wijngaard Liemau Solleweg 4, 3390 Houwaart.  De bestelling wordt als geplaatst beschouwd van zodra de consument de laatste stap van het bestelproces heeft afgerond. Helaas is het niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen aan een gemaakte bestelling. In dat geval dient de consument zich te houden aan ons retourbeleid.


ARTIKEL 10: Garantie

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

Werden de juiste goederen geleverd?
Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

Bij vaststelling van een gebrek moet de consument Wijngaard Liemau zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.
 

De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Wijngaard Liemau. Zo niet zijn de kosten voor het terugsturen voor de koper.

Download hier het formulier voor herroeping

bottom of page